Занаетчиска комора на Република Северна Македонија се состои од 15 регионални занаетчиски комори.

ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – СКОПЈЕ
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – БИТОЛА
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ВЕЛЕС
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ОХРИД
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ДЕБАР
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – КУМАНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ТЕТОВО
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ГОСТИВАР
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ГЕВГЕЛИЈА
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – СТРУМИЦА
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ПРИЛЕП
ОПШТИНСКА РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – РЕСЕН
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ВЕЛЕС
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ВИНИЦА
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА – ШТИП