Занаетчиската комора на Република Северна Македонија е одговорна за следново:

  • Постигнување на заеднички социјални и економски интереси на занаетчиите;
  • Претставување на интересите на своите членови пред државните институции при изготвување законодавство;
  • Доставување предлози и мислења за одредени законски решенија од областа на занаетчиството до соодветните органи на Република Северна Македонија;
  • Развивање и унапредување на занаетчиството на домашниот и меѓународниот пазар;
  • Воведување единствен информативен систем за деловно работење и други информации потребни за развој на занаетчиството;
  • Зајакнување и развој на соработка со исти или слични странски здруженија посветени на промоција и маркетинг на националното занаетчиство на саеми, изложби и слични настани во и надвор од земјата;
  • Воведување на наставни програми за обука, доквалификација и дополнителна обука во рамките на центрите за обука;
  • Прилагодување на наставните програми за проценка на стручните вештини и полагањето магистерски испит;
  • Определување на формата и содржината на сертификатот за полагање магистерски испит;
  • Решавање на спорови меѓу нејзините членови.