Oda obstetrike e Republikës së Maqedonisë së Veriut është përgjegjëse për sa vijon:

 • Arritja e interesave të përbashkëta sociale dhe ekonomike të artizanëve;
 • Përfaqësimi i interesave të anëtarëve të saj para institucioneve shtetërore gjatë hartimit të legjislacionit;
 • Paraqitjen e propozimeve dhe mendimeve për zgjidhje të caktuara ligjore nga lëmia e zejtarisë tek autoritetet përkatëse të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Zhvillimi dhe promovimi i zejtarisë në tregun vendas dhe ndërkombëtar;
 • Futja e një sistemi të vetëm informacioni për operacionet e biznesit dhe informacione të tjera të nevojshme për zhvillimin e zanatit;
 • Forcimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit me shoqata të huaja të njëjta ose të ngjashme të dedikuara për promovimin dhe tregtimin e zejeve kombëtare në panaire, ekspozita dhe ngjarje të ngjashme brenda dhe jashtë vendit;
 • Futja e kurrikulave për trajnim, rikualifikim dhe trajnime plotësuese brenda qendrave të trajnimit;
 • Përshtatja e kurrikulave për vlerësimin e aftësive profesionale dhe dhënien e provimit të masterit;
 • Përcaktimi i formës dhe përmbajtjes së certifikatës së dhënies së provimit të masterit;
  Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet anëtarëve të saj.