Të dhëna themelore për Odën e Zejtarisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

ZKRSM është nën juridiksionin e Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut

EMRI: Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Emri i shkurtër: OZRMV

Data e themelimit: 14.12.2004

Personi i autorizuar: Agron Fazliji – Kryetar i Odës së Artizanatit të RSM

Aktiviteti prioritar 94.11 – Veprimtaritë e shoqërive tregtare dhe organizatave të
kodi kryesor i të ardhurave: punëdhënësit në bazë të anëtarësimit