Основни податоци за Занаетчиската комора на Република Северна Македонија

ЗКРСМ има јавни овластувања дадени од Министерството за економија на Република Северна Македонија

НАЗИВ: Занаетчиска комора на Република Северна Македонија
Скратен назив:  ЗКРСМ

Датум на основање: 14.12.2004 година

Овластено лице: Агрон Фазлији- Претседател на Занаетчиска комора на РСМ

Приоритетна дејност 94.11 – Дејности на деловни организации и организации на
главна приходна шифра: работодавци врз база на зачленување