Информации за учество на Самитот на Маврово и финансиските обврски за активните и пасивните учесници, како и за претставниците и рекламаторите, се значајни за сите учесници и организаторите. Еве ги основните точки на информацијата:

  1. Плаќање за пасивните учесници и користителите на работилниците: Пасивните учесници и тие кои ги користат и следат работилниците имаат финансиски обврска во износ од 150 евра од 23 до 25-тиот овој месец.
  2. Употребата на работилниците и семинарите за учесниците: Употребата на работилниците и семинарите за учесниците е бесплатна.
  3. Учеството на претставниците и рекламаторите: Учеството на претставниците е обезбедено од страна на ЗКРСМ но Сепак, ако претставниците рекламираат производи на марките за шминка или споменат производи, тие имаат обврска да ги платат рекламите на сметката на ЗКРСМ .Плаќањето за рекламите на производите треба да се изврши во рок од 15 дена по завршувањето на настанот, во износ од 3000 евра за реклама. Секоја реклама на марка треба да се регистрира од компетентните од ЗКРСМ и веднаш да се фактурира по завршувањето на настанот.

информацијата се наоѓа на веб-страницата на страната на комората за сите заинтересирани што значи дека сите учесници можат да ја најдат и да се информираат од таму. Ова е извонредно за учесниците и организаторите, бидејќи ќе биде полесно за нив да ја проследат информацијата и да ја следат процедурата за учество. Континуираната комуникација преку веб-страницата обезбедува дека сите имаат пристап до истите информации и дека информациите се подигнати и ажурирани постојано. Ако има потреба за подетални објаснувања или ако има било какви други прашања, може слободно да се обратите на организаторите за дополнителни информации. Во случај да преставниците. имаат забелешки тоа не е бво наша надлежост бидејки на веб страната уредно се дефинирани условите и објавени 5 дена пред настанот .