Според Комората на занаетчии во Македонија има над 7.000 пријавени занаетчии кои работат во 300 регистрирани дејности.

01.49 Одгледување на други животни
02.20 Искористување на шумите
02.20 Искористување на шумите
02.30 Собирање на шумски плодови и производи,освен дрва
02.40 Помошни услуги во шумарството
08.11 Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото,варовник,суров гипс,креда и шкрилци
08.12 Вадење на чакал и песок,глина и каолин
10.11 Преработка и конзервирање на месо
10.12 Преработка и конзервирање на живинско месо
10.13 Производство на животинско и живинско месо
10.31 Преработка и конзервирање на компири
10.32 Производство на сокови од овошје и зеленчук
10.39 Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
10.51 Преработка на млеко и производство на сирења
10.52 Производство на сладолед
10.61 Производство на мелнички производи
10.71 Производство на леб,слатки ( колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
10.72 Производство на двопек и бисквити,производство на конзервирани слатки и печива
10.73 Производство на макарони,њоки,кускус и слични тестенини
10.82 Производство на какао,чоколади и кондиторски производи
10.83 Преработка на чај и кафе
10.84 Производство на зачини и други додатоци
10.85 Производство на готови јадења и оброци
10.86 Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска исхрана
10.89 Производство на останати прехранбени производи,неспомнати на друго место
10.91 Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)
10.92 Производство на готова храна за домашни миленици
11.01 Дестилирање,прочистување и мешање на алкохолни пијалаци
11.02 Производство на вино од грозје
11.03 Производство на јаболковина и вина од друго овошје
11.05 Производство на пиво
11.06 Производство на слад
11.07 Производство на освежителни пијалаци,производство на минерална вода и друга флаширана вода
13.10 Подготовка и предење на текстилни влакна
13.10 Подготовка и предење на текстилни влакна
13.20 Ткаење на текстил
13.20 Ткаење на текстил
13.30 Довршување на текстил
13.92 Производство на готови текстилни производи,освен облека
13.92 Производство на готови текстилни производи,освен облека
13.93 Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)
13.93 Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)
13.94 Производство на јажиња,конопи,плетенки и мрежи
13.94 Производство на јажиња,конопи,плетенки и мрежи
13.96 Производство на друг технички и индустриски текстил (декоративни украси,плетенки,помпони и др.)
13.96 Производство на друг технички и индустриски текстил (декоративни украси,плетенки,помпони и др.)
13.99 Производство на останати текстили,неспомнато на друго место
14.11 Производство на кожна облека
14.12 Производство на работна облека
14.13 Производство на друга горна облека
14.13 Производство на друга горна облека (народни носии)
14.14 Производство на долна облека
14.14 Производство на долна облека (долна облека за народни носии)
14.19 Производство на други предмети и прибори за облека
14.19 Производство на други предмети и прибори за облека (
14.20 Производство на предмети од крзно
14.31 Производство на плетени и хеклани чорапи
14.31 Производство на плетени и хеклани чорапи
14.39 Производство на друга плетена и хеклана облека
14.39 Производство на друга плетена и хеклана облека
15.11 Штавење и доработка на кожа,доработка и боење на крзно
15.12 Производство на куфери,рачни торби и слични предмети,седла и сарачки производи
15.12 Производство на куфери,рачни торби и слични предмети,седла и сарачки производи
15.20 Производство на обувки
15.20 Производство на обувки (налани,кломпи,опинци,калјачи…)
16.10 Пилење и стружење на дрво
16.22 Производство на паркет
16.23 Производство на друга градежна столарија и подови
16.24 Производство на дрвена амбалажа
16.29 Производство на останати производи од дрво,производство на предмети од плута,слама и плетарски материјал
16.29 Производство на останати производи од дрво,производство на предмети од плута,слама и плетарски материјал
17.21 Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
17.22 Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата
17.23 Производство на канцелариски материјал од хартија
17.29 Производство на други предмети од хартија и картон
18.12 Друго печатење
18.14 Книговезни и сродни услуги
20.14 Производство на други основни органски хемикалии
20.20 Производство на пестициди и други агрохемиски производи
20.30 Производство на бои,лакови и слични премази,печатарско мастило и китови
20.41 Производство на сапуни и детергенти,препарати за чистење и полирање
20.42 Производство на парфеми и тоалетни препарати
20.52 Производство на лепаци
20.53 Производство на етерични масла
20.59 Производство на други хемиски производи,неспомнати на друго место
22.11 Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила,протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)
22.19 Производство на други производи од гума
22.21 Производство на плочи,листови,цевки и профили од пластични маси
22.22 Производство на амбалажа од пластични маси за пакување
22.23 Производство на предмети за вградување ( градежна стока) од пластични маси
22.29 Производство на други производи од пластични маси
23.12 Обликување и обработка на рамно стакло
23.19 Производство и обработка на друго стакло,вклучувајќи и техничка стаклена стока
23.19 Производство и обработка на друго стакло,вклучувајќи и техничка стаклена стока (бижутерија,стаклени фигури и сл.)
23.32 Производство на цигли,ќерамиди и производи од печена глина за градежништво
23.41 Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети
23.41 Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети (статуи и украсни предмети)
23.41 Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети
23.44 Производство на други технички производи од керамика
23.52 Производство на вар и гипс
23.61 Производство на производи од бетон за градежни цели
23.62 Производство на производи од гипс за градежни цели
23.69 Производство на други производи од бетон,гипс и цемент
23.69 Производство на други производи од бетон,гипс и цемент ( статуи,предмети со плиток и висок релјеф,вазни и украсни садови
23.69 Производство на други производи од бетон,гипс и цемент
23.70 Сечење,обликување и доработка на камен
23.91 Производство на абразивни (брусни) производи
24.51 Леење на железо
24.53 Леење на лесни метали
24.54 Леење на други обоени метали
24.54 Леење на други обоени метали (статуи и ѕвона)
25.12 Производство на метални врати и прозорци
25.29 Производство на други цистерни,резервоари и садови од метал
25.30 Производство на парни котли,освен котли за централно греење со топла вода
25.50 Ковање.пресување,штанцување и валање на метали,металургија на прав
25.61 Обработка и пресвлекување на метали
25.62 Општи машински работи
25.71 Производство на сечила
25.72 Производство на брави и шарки
25.73 Производство на алати
25.91 Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
25.92 Производство на амбалажа за пакување од лесни метали
25.93 Производство на жичани производи,синџири и пружини
25.94 Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
25.99 Производство на други фабрикувани метални производи,неспомнати на друго место
26.11 Производство на електронски составни делови (компоненти)
26.12 Производство на полни електронски плочи
26.21 Производство на печки и горилници
26.70 Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
27.40 Производство на електрична опрема за осветлување
27.52 Производство на неелектрични апарати за домаќинството
27.90 Производство на друга електрична опрема
28.21 Производство на печки и горилници
28.22 Производство на уреди за кревање и пренесување
28.29 Производство на други машини за општа намена,неспомнати на друго место
28.99 Производство на други специјализирани машини,неспомнати на друго место
29.20 Производство на каросерии за моторни возила,приколки и полуприколки
29.32 Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила
30.12 Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци
30.91 Производство на моторцикли
30.92 Производство на велосипеди и инвалидски колички
30.99 Производство на други превозни средства,неспомнати на друго место
31.01 Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници
31.02 Производство на кујнски мебел
31.03 Производство на душеци
31.09 Производство на друг мебел
32.12 Производство на накит и слични производи
32.13 Производство на бижутерија и слични производи
32.13 Производство на бижутерија и слични производи
32.20 Производство на музички инструменти
32.20 Производство на музички инструменти (народни музички инструменти)
32.30 Производство на спортска опрема
32.40 Производство на игри и играчки
32.40 Производство на игри и играчки ( кукли облечени во народни носии)
32.50 Производство на медицински и стоматолошки инструменти
32.91 Производство на метли и четки
32.91 Производство на метли и четки
32.99 Останато производство,неспомнато на друго место
32.99 Останато производство,неспомнато на друго место
33.11 Поправка на фабрикувани производи од метал
33.12 Поправка на машини
33.13 Поправка на електронска и оптичка опрема
33.14 Поправка на електрична опрема
33.15 Поправка и одржување на чамци  и бродови
33.17 Поправка и одржување на други превозни средства
33.19 Поправка на останата опрема
33.20 Инсталирање на индустриски машини и опрема
38.31 Демонтирање на крш
38.32 Обновување на посебно издвоени материјали
41.20 Изградба на станбени и нестанбени згради
42.21 Изградба на комунални објекти за течности
42.99 Изградба на други објекти од нискоградба,неспомнати на друго место
43.11 Уривање
43.12 Подготвителни работи на градилиште
43.21 Електроинсталатерски работи
43.22 Поставување на инсталации за водовод,канализација и плин и инсталации за греење и клима уреди
43.29 Други градежно инсталатерски работи
43.31 Малтерисување
43.32 Поставување на столарија
43.33 Поставување на подни и ѕидни облоги
43.34 Бојадисување и застаклување
43.39 Останати завршни градежни работи
43.91 Дејности на покривни конструкции
43.99 Останати специјализирани градежни работи,неспомнати на друго место
45.20 Одржување и поправка на моторни возила
45.40 Одржување и поправка на мотоцикли
52.24 Претовар на товар
56.21 Усуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики ( кетеринг)
58.19 Други издавачки дејности
59.20 Снимање на звучни записи и издавање на музички записи
62.01 Компјутерско програмирање
62.02 Компјутерски консултантски услуги
62.03 Дејности на управување со компјутерска опрема
62.09 Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите
71.11 Архитектонски дејности
71.12 Инженерство и со него поврзано техничко советување
74.10 Специјализирани дизајнерски дејности
74.20 Фотографски дејности
77.22 Изнајмување на видеоленти и дискови
81.21 Основно чистење на згради
81.22 Останати дејности на чистење на згради и објекти
81.29 Останати услуги на чистење,неспомнати на друго место
82.92 Дејности на пакување
90.03 Уметничко творештво
93.13 Објекти за фитнес
93.21 Дејности на забавни и тематски паркови
95.11 Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска опрема)
95.12 Поправка на опрема за комуникации
95.21 Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка
95.22 Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини
95.23 Поправка на обувки и производи од кожа
95.24 Поправка на мебел и покуќнина
95.25 Поправка на рачни часовници, саати и накит
95.29 Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата
95.29 Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата
96.01 Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
96.02 Фризерски салони и салони за разубавување
96.04 Дејности за нега и одржување на телото
96.09 Останати лични услужни дејности,неспомнати на друго место