Oda zejtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut përbëhet nga 15 oda rajonale zejtare.
Në to anëtarë mund të jenë zejtarë dhe shërbime artizanale dhe persona të tjerë juridikë, të cilët me veprimtarinë e tyre kontribuojnë në nxitjen e sipërmarrjes dhe zhvillimin e zejtarisë.
ZKRSM është nën juridiksionin e Ministrisë së Ekonomisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Për shkak të sistemit tonë odor, partneriteteve sociale me institucionet shtetërore të RSM-së dhe për shkak të kompetencave ligjore të përcaktuara me Ligjin për Zejtarinë, ne jemi aktivë në mbështetjen e zejtarisë, përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve artizanale, si dhe avokim për fushën sociale. dhe interesat ekonomike të zejtarëve të gjithë territorit të RSM.

.